سامانه‌های دانشگاهی اعضای هیات‌علمی

سامانه‌های آموزشی


سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات


سامانه‌های پژوهشی


سامانه‌های فرهنگی


سامانه‌های رفاهی


سامانه‌های اداری و مالی


راهنماها و پیوندها

پژوهشی

مدیریت امور هیات‌علمی
فهرست جامع اعضای هیات‌علمی
خدمات پژوهشی
فرآیندهای پژوهشی
آیین‌نامه‌های پژوهشی
فرم‌های پژوهشی
کمیته اخلاق در پژوهش زیستی

فرهنگی

امور فرهنگی و اجتماعی

اداری، مالی و رفاهی

خدمات بیمه
خدمات رفاهی 
مجتمع‌های اقامتی دانشگاه
پروژه‌های صندوق رفاه
تسهیلات

فناوری اطلاعات

خدمات و سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
راهنمای سامانه مکاتبات اداری و مالی
راهنمای درخواست وب‌سایت شخصی
راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه شهید بهشتی​​​​​​​