سامانه‌های دانشگاهی دانشجویان

سامانه‌های آموزشی

سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات

سامانه‌های پژوهشی

سامانه‌های فرهنگی

سامانه‌های رفاهی

سامانه‌های اداری و مالی

راهنماها و پیوندها

دانشجویی و فرهنگی

خدمات دانشجویی
دانشجویان خارجی (اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌الملل)
دانشجویان شاهد و ایثارگر
خدمات فرهنگی و اجتماعی
دانشجو و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

پژوهشی

کمیته اخلاق در پژوهش زیستی

آموزشی

خدمات آموزشی (دانش آموختگان)
دانشجویان استعداد درخشان
خدمات آموزشی (دانشجویان) 

فناوری اطلاعات

خدمات و سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه شهید بهشتی​​​​​​​